Informacja o naborze

REKRUTACJA W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ SPSK

IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W CZĘSTOCHOWIE

Rekrutacja w naszych szkołach trwa cały rok szkolny do wszystkich klas Szkoły Podstawowej oraz Oddziału Przedszkolnego.

Zapraszamy do nauki w naszej szkole uczniów, którzy:

 • są w normie intelektualnej i posiadają orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, zespół Aspergera, słabosłyszenie, słabowidzenie, niepełnosprawność ruchową,
 • posiadają niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.

Oferujemy:

 • Bezpłatną naukę w małych zespołach
 • Posiadamy bogatą ofertę zajęć specjalistycznych:
  - terapia i rewalidacja dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
  - integracja sensoryczna
  - trening umiejętności społecznych
  - logopedia
  - neurologopedia
  - neurostymulacja
  - biofeedbeck
  - rehabilitacja ruchowa
  - tyflopedagogika
  - surdopedagogika
  - gimnastyka korekcyjna
  - rewalidacja ruchowa
  - zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne
  - muzykoterapia
  - arteterapia
 • Uczniowie objęci są stałą opieką psychologa, pedagoga i pielęgniarki.
 • Istnieje możliwość dowozu dziecka do szkoły (z wybranych punktów na terenie miasta).
 • Ciekawe zajęcia dodatkowe w ramach świetlicy: zajęcia taneczne, koło teatralne, robotyka, Klub Jana Pawła II, zajęcia ruchowe, szkolny klub sportowy.
  Od blisko dwudziestu lat staramy się jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych uczniów,
  w tym celu nieustannie się rozwijamy - we wrześniu  na potrzeby nauki i terapii oddane zostaną nowe pomieszczenia.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest posiadanie przez ucznia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną do szkoły podstawowej.

Proces rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej Specjalnej na rok szkolny 2024/2025 będzie dokonywany drogą tradycyjną, poprzez złożenie dokumentów w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
 2. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Specjalnej (do pobrania tutaj)
 3. Trzy fotografie.
 4. Numer ewidencyjny PESEL.

  SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. BOHATEROW KATYNIA 42 (na terenie Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika).

Zapraszamy do odwiedzania naszej placówki po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych z sekretariatem szkoły pod nr 34 370 79 55.