Co nas wyróżnia

Drogi Rodzicu, jeśli szukasz dla swojego dziecka pierwszej szkoły lub kolejnej, jeśli Twoje dziecko ma trudności w edukacji, bądź nie ma motywacji by chodzić do szkoły zapraszamy Cię do odwiedzenia aszej placówki. Na początku chcemy Ci powiedzieć, że:

 1.  Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich będące organizacją pożytku publicznego i prowadzące blisko 130 placówek w całej Polsce.
 2. Nauka w szkole oraz wszystkie zajęcia specjalistyczne i dodatkowe są całkowicie bezpłatne.
 3. Zindywidualizowany proces edukacyjny obejmuje pełną realizację Podstawy Programowej na każdym z etapów i kończy się egzaminem ósmoklasisty.
 4. Indywidualizacja kształcenia
  a) odbywa się w oparciu:
      - analizę wskazań ujętych w orzeczeniu do kształcenie specjalnego,
      - wnikliwą obserwację dziecka przez zespół specjalistów; w tym psychologa, pedagoga,
         logopedę, oligofrenopedagoga,
      - opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
  b) obejmuje:
      - dostosowanie form i metod pracy na zajęciach z zakresu każdego przedmiotu do potrzeb dziecka;
        podział materiału na mniejsze partie, wydłużenie czasu pracy na wykonanie zadania bądź
        sprawdzianu, pracę w oparciu o indywidualnie przygotowywane karty pracy, wykorzystanie
        nowoczesnych technik informacyjnych,
     - udział dziecka w zajęciach specjalistycznych tj: zajęcia z tyflopedagogiem, surdopedagogiem.
        rehabilitantem,
     - udział dziecka w zajęciach terapeutycznych: rewalidacja, logopedia, SI, neorostymulacja, EEG
       Biofeedbeck, TUS,
     - objęcie dziecka doraźną bądź stałą terapią pedagogiczną lub psychologiczną,
     - w ósmej klasie – przygotowanie do egzaminu na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych
       prowadzonych z zakresu j. polskiego, j. angielskiego, matematyki.
 5. Pobyt w szkole daje także możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, uczniowie mogą uczestniczyć
  w zajęciach z zakresu: robotyki, muzykoterapii, arteterapii, SKS-u, czy nauce pływania.
 6. Nauka odbywa się w małolicznych zespołach klasowych – maksymalnie sześcioosobowych –
  co umożliwia zarówno indywidualizację edukacji, jak i nawiązanie osobowej relacji z uczniem.
  Ten wymiar jest dla nas szczególnie istotny albowiem mamy świadomość, że dopiero dziecko,
  które czuje sią akceptowane i bezpieczne jest gotowe na edukację.
 7. Troszczymy się o integralny rozwój dziecka:
  - na płaszczyźnie formacji kulturowej – umożliwiamy poznanie dziedzictwa i kształtujemy poczucie
     tożsamości narodowej,
  - na płaszczyźnie formacji społecznej – przygotowujemy uczniów do samodzielnego życia
     w społeczeństwie i budowania relacji z innymi,
  - na płaszczyźnie formacji moralnej – wskazujemy ponadczasowe wartości: prawda, miłość, dobro
     wspólne, patriotyzm i ich znaczenie we współczesnym świecie,
  - na płaszczyźnie formacji duchowej – troszczymy się o życie sakramentalne, prowadzimy rekolekcje
    Wielkopostne i Adwentowe, budujemy w oczach ucznia pozytywny obraz własnej osoby jako
    Umiłowanego Dziecka Bożego.
  - na płaszczyźnie formacji fizycznej – wskazujemy alternatywne formy spędzania wolnego czasu,
    rozbudzamy pasję i poczucie wiary we własne możliwości.
 8. Na bieżąco wdrażamy technologie informacyjne; każda sala wyposażona jest w tablicę interaktywną z dostępem do internetu, dysponujemy tabletami w ilości umożliwiającej indywidualną pracę uczniowi, w tracie zdalnego nauczania prowadziliśmy zajęcia w pełnym wymiarze godzin z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
 9. W szkole pracują nauczyciele oraz terapeuci z odpowiednim wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem. Są to pasjonaci przedmiotu, zaangażowani specjaliści, a nade wszystko wielcy miłośnicy dziecka, pochylający się nad nim z miłością i zrozumieniem, dostrzegający w nim piękno i dobro, nieustannie inspirujący do rozwoju i pokonywania ograniczeń. 
 10. Zdecydowana większość grona pedagogicznego realizuje swą pasję do zawodu w naszej szkole już kilkanaście lat, nieustannie podnosząc swoje kompetencje zawodowe i służąc jak najlepiej młodemu człowiekowi. Mała zmienność kadry pedagogicznej zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa.
 11. W szkole od godz. 7.00 do 16.00 działa świetlica.
 12. Istnieje możliwość bezpłatnego dowozu dziecka do szkoły z wybranych punktów na terenie miasta.
 13. Zapewniamy kontynuację procesu edukacyjnego; od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, do poziomu ponadpodstawowego; Katolicką Szkołę Przysposabiającą do Pracy SPSK, Katolicką Szkołę Branżową I stopnia SPSK bądź Katolickie Liceum Ogólnokształcące Specjalne SPSK.


Z pewnością wiele można by jeszcze napisać, jednak żadne słowa nie oddadzą w pełni atmosfery panującej w szkole, jej kameralności i niepowtarzalnego klimatu, bo jak słowem opisać uśmiech szczęśliwego dziecka? Trzeba przyjść i zobaczyć go na własne oczy, zatem Drogi Rodzicu zapraszamy Cię wraz z Twym Dzieckiem do odwiedzania naszej szkoły. Zadzwoń i w umów się na spotkanie już dziś.