Zajęcia specjalistyczne

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka, w szkole prowadzone są następujące zajęcia
specjalistyczne:
- terapia dziecka autystycznego i z Zespołem Aspergera,
- rewalidacja,
- tyflopedagogika,
- surdopedagogika,
- logopedia,
- neurostymulacja,
- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
- Biofeedbeck,
- Integracja Sensoryczna,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.