Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

      Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich to organ prowadzący szkołę. Powstało ono 11 Listopada 1990 roku. Poparcia tej idei udzielił Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Stanisław Nowak, który uznał je za katolickie. Obecnym prezesem Stowarzyszenia jest p. Maria Chodkiewicz.
    
       Stowarzyszenie jest katolicką organizacją oświatowo-wychowawczą, które prowadzi szkoły na wszystkich poziomach kształcenia i wypracowało nowatorską, odważną, uwzględniająca kondycję współczesnego człowieka, propozycję wychowawczą opartą na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych.

Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • prowadzenie przedszkoli i szkół, w tym szkół specjalnych i z oddziałami integracyjnymi
 • organizowanie rekolekcji, szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów, sesji naukowych oraz innych form doskonalenia
 • organizowanie dla dzieci i młodzieży wyjazdów formacyjnych, wypoczynkowych i krajoznawczych
 • realizację programów współpracy międzynarodowej, prowadzenie klubów europejskich
 • prowadzenie edukacji ekologicznej oraz działań proekologicznych
 • współpracę z instytucjami i organizacjami, których cele i działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia w kraju i za granicą   

  MISJA SZKOŁY

         Przedmiotem działań Szkoły jest uczeń a nie klasa, osoba ludzka a nie zbiorowość. Nauczanie i wychowanie w szkole oparte jest na zasadach doktryny katolickiej, która stanowi punkt odniesienia i inspiracji dla całej działalności szkoły. Prowadzony w niej proces kształcenia i wychowania zmierza ku syntezie wiary i nauki oraz wiary i życia w postawie poszczególnych uczniów. Plan wychowawczy opiera się na wartościach uniwersalnych, z uwzględnieniem szczególnej roli nauki Kościoła Katolickiego i Ewangelii w procesie wychowawczym. Wynika to z charakteru szkoły. Zmierzamy do takiego ukształtowania młodego człowieka, aby mógł on spełnić oczekiwania własne, swoich rodziców, był zdolny do podejmowania odpowiedzialności za swoje działanie w życiu rodzinnym i publicznym. Misją szkoły jest dążenie do integralnego rozwoju nauczycieli i uczniów.

WIZJA SZKOŁY

 1. Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadzie dekalogu, miłości bliźniego, szacunku i wzajemnej pomocy.
 2. Szkoła pomaga nauczycielom i uczniom w ich integralnym rozwoju.
 3. Szkoła wychowuje młodzież do świadomej i pełnej postawy chrześcijanina, człowieka, Polaka.
 4. Szkoła zwraca szczególną uwagę na wypracowanie pojęcia "dobra wspólnego" i poszanowanie jego wartości.
   
          W 2000 r. Stowarzyszenie zostało laureatem konkursu Pro Publico Bono organizowanego pod patronatem Prezesa rady Ministrów RP na najlepszą inicjatywę edukacyjną.Przyznana nagroda, promująca organizacje na rzecz interesu publicznego jest potwierdzeniem rzetelności i skuteczności prowadzonych przez nas działań. Ich motywem jest troska o człowieka i dobro wspólne.

      Stowarzyszenie podejmuje stały wysiłek przygotowania młodzieży do życia w zjednoczonej Europie i prowadzi aktywną politykę wymiany międzyszkolnej. Młodzież szkolna uczestniczy w następujących programach: Comenius Socrates, European Project Studies, Virgil Project, Youth for Europe. Bierze również udział w spotkaniach polsko-niemieckich w Krzyżowej.

       Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Stowarzyszenie podjęło się prowadzenia na terenach wiejskich małych szkół zagrożonych likwidacją. Szkoły te są miejscem animacji kulturalnej oraz ośrodkiem rozwoju i aktywności lokalnej dla wsi i gminy.

      Podstawą pracy wychowawczej w szkołach Stowarzyszenia jest Program Wychowawczy, który uwzględnia:

 • prymat osoby ludzkiej nad rzeczą i działaniem
 • indywidualny kontakt z uczniem
 • duchowość nieautorytarną
   
           Szkoły Stowarzyszenia prowadzą działania profilaktyczne w zakresie uzależnień i promocji zdrowego stylu życia.