Co nas wyróżnia/Dostosowania

     Wiemy jak ważny i delikatny jest młody człowiek, chcemy jak najlepiej odpowiedzieć na jego szczególne potrzeby edukacyjne, dlatego każdego ucznia traktujemy indywidualnie, osobowo i z największym szacunkiem.

Misją naszej szkoły jest troska o integralny rozwój ucznia i zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb na fundamentalnych płaszczyznach tj. na:

- płaszczyźnie formacji kulturowej,

- płaszczyźnie formacji społecznej,

- płaszczyźnie formacji moralnej,

- płaszczyźnie formacji duchowej,

- płaszczyźnie formacji fizycznej.

  1. Płaszczyzna formacji kulturowej obejmuje nade wszystko pełną realizację Podstawy Programowej ze wszystkich przedmiotów i przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego.

Edukacja odbywa się w małolicznych – maksymalnie pięcioosobowych klasach, prowadzą ją nauczyciele mający odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz kwalifikacje do nauki i terapii ucznia z Autyzmem i Zespołem Aspergera. 

Proces dydaktyczny jest zindywidualizowany i dostosowany do możliwości każdego ucznia na płaszczyźnie form i metod nauczania. Źródłem poznawanej wiedzy jest nie tylko podręcznik ale również opracowywane przez  nauczycieli indywidualne karty pracy czy zestawy zadań multimedialnych. 

Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe tj.: robotyka, koło teatralne, koło taneczne, szkolny klub sportowy, muzykoterapia.

2. Płaszczyzna formacji społecznej obejmuje kształtowanie dojrzałości społecznej młodego człowieka, co jest możliwe tylko wówczas gdy zostaną zaspokojone wszystkie indywidualne wymogi ucznia o szczególnych potrzebach rozwojowych. 

Chcąc wszechstronnie stymulować rozwój ucznia oferujemy zajęcia z zakresu:

- Doskonalenia kompetencji emocjonalnych i społecznych, 

- Treningu Umiejętności Społecznych TUS,

- EEG Biofedbeck,

- Neurostymulacji,

- Rehabilitacji, 

- Tyflopedagogiki,

- Surdopedagogiki,

- Terapii Integracji Sensorycznej (SI),

- Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Wszystkie zajęcia z zakresu terapii są bezpłatne i przydzielane uczniowi przez Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w oparciu o zalecenia ujęte w orzeczeniu do kształcenia specjalnego.

Dodatkowo uczniowie objęci są opieką psychologa i pedagoga szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach uczestniczą w regularnej terapii psychologicznej.

3. Płaszczyzna formacji moralnej obejmuje troskę kształtowanie sumienia, uczy analizowania własnych zachowań według Dekalogu. 

Prowadząc proces dydaktyczny w naturalny sposób rozbudzamy dociekliwości poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. 

4. Płaszczyzna formacji duchowej zakłada towarzyszenie uczniom na drodze odkrywanie rzeczywistości własnego serca jako centrum osoby ludzkiej oraz kształtowanie zdolności do głębokich relacji z drugim człowiekiem i z Bogiem.

5. Płaszczyzna formacji fizycznej obejmuje kształtowanie świadomości, że życie i zdrowie są bezcennym darem Boga.

Dodatkowe atuty naszej szkoły:

- kameralny klimat szkoły, w której żaden uczeń nie jest anonimowy,

- środowisko zapewniające uczniowi poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia,

- zwiększona liczba godzin na zajęcia profilowe i maturalne.