Informacja o naborze

OGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO WSZYTSKICH KLAS

Od kandydatów do klas Branżowej Szkoły I Stopnia wymagane jest złożenie w sekretariacie Szkoły następującej dokumentacji:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły.
  • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • Zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
  • Zaświadczenie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych - wymagane tylko dla zawodu: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy gastronomii, sprzedawca
  • Dokumentacja medyczna (karta szczepień, karta zdrowia).
  • 2 zdjęcia (opisane).

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025:

CUKIERNIK - kwalifikacje w zakresie produkcji wyrobów cukierniczych;

KUCHARZ -  kwalifikacje w zakresie sporządzania potraw i napojów;

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII - kwalifikacje w zakresie prac pomocnicznych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne;

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ -  kwalifikacje w zakresie wykonywania prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie;

PRACOWNIK POMOCNICZY KRAWCA - kwalifikacje w zakresie wykonywania prostych wyrobów odzieżowych;

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - kwalifikacje w zakresie montażu systemów suchej zabudowy, wykonywania robót malarsko - tapicerskich oraz wykonywania robót posadzkarsko - okładzinowych;

O możliwości przyjęcia ucznia na wybrany kierunek kształcenia zawodowego decyduje orzeczenie lekarskie o braku  przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

W przypadku wolnych miejsc uczniowie są przyjmowani w trakcie roku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:

tel: 343615696

adres: Czestochowa, ul. Łukasińskiego 24

adres @: szkolyspecjalne@o2.pl