Miejsce zatrudnienia: piekarnie rzemieślnicze, przemysłowe.

Absolwent w zawodzie cukiernik umie:

  • rozpoznawać i dobierać surowce do produkcji pieczywa
  • sporządzać i wypiekać pieczywo pszenne, żytnie i mieszane
  • sporządzać pieczywo półcukiernicze
  • obsługiwać maszyny i urządzenia piekarnicze


Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub - jeżeli jest pracownikiem młodocianym - może zdawać egzamin w Cechu Rzemiosł Różnych i uzyskać tytuł czeladnika.