Miejsce zatrudnienia: cukiernie, piekarnie, małe zakłady gastronomiczne.

Absolwent w zawodzie cukiernik umie:

  • rozróżniać surowce i określać ich przydatność do produkcji wyrobów cukierniczych
  • przechowywać surowce, półprodukty, wyroby gotowe
  • piec wyroby cukiernicze i ciastkarskie
  • stosować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do produkcji cukierniczej i ciastkarskiej
  • stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla branży cukierniczej
  • korzystać z receptur i informacji zawartych w instrukcjach
  • dobierać surowce i metody produkcji określonego rodzaju wyrobu
  • przeprowadzać kalkulację cenową gotowego wyrobu cukierniczego i ciastkarskiego

          Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub - jeżeli jest pracownikiem młodocianym - może zdawać egzamin w Cechu Rzemiosł Różnych i uzyskać tytuł czeladnika.