SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

 REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO

DLA KANDYDATÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ

POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Organem prowadzącym Katolickie Liceum Ogólnokształcące Specjalne SPSK im. św. Antoniego z Padwy jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich posiadające osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedziba szkoły  mieści się w Częstochowie przy ul.  Łukasińskiego 24.

3. Dane  do kontaktu: tel/fax:  34 361 56 96, e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

4. Nauka w szkole jest bezpłatna.

5. Do szkoły przyjmowani są uczniowie na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego:

 • w normie intelektualnej z niepełnosprawnościami: słabo słyszący, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, z Autyzmem, z Zespołem Aspergera.  

II. ZASADY REKRUTACJI:

1.  Kandydatami do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego SPSK im. św. Antoniego z Padwy są absolwenci szkół podstawowych.
2.  Do dnia 31 sierpnia kandydaci zobowiązani złożyć w sekretariacie szkoły komplet dokumentów, w tym:

a)     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

b)     Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (lub zaświadczenie o zwolnieniu z tego egzaminu).

c)     Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

d)     Kwestionariusz osobowy - do pobrania

3. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie od 15 roku życia do ukończenia 24 lat.

4. W rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. św. Antoniego z Padwy nie obowiązują progi punktowe, o przyjęciu ucznia do Szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna i kolejność złożonych wniosków.

5. W przypadku wolnych miejsc i spełnienia wyżej wymienionych wymogów, dyrektor szkoły może przyjmować uczniów w trakcie roku szkolnego zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

 

III CHARAKTERYSTYKA PROCESU DYDAKTYCZNEGO:

 1. W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym SPSK im. św. Antoniego z Padwy prowadzone są klasy  z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język angielski,  historia,  wiedza o społeczeństwie ,matematyka, fizyka, informatyka.
 2. Dodatkowo, z każdego z ww. przedmiotów prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
 3. W zakresie każdego z przedmiotów uczniowie realizują pełną Podstawę Programową.
 4. Czteroletni okres nauki kończy przystąpienie ucznia do egzaminu maturalnego.
 5. Przebieg procesu dydaktycznego jest zindywidualizowany i dostosowany do możliwości każdego ucznia na płaszczyźnie form i metod nauczania.
 6. Uczniowie objęci są opieką Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, który w oparciu o zalecenia ujęte w orzeczeniu do kształcenia specjalnego przyznaje zajęcia dodatkowe tj. rewalidacja, logopedia, tyflopedagogika, surdopedagogika, neurostymulacja, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, terapia integracji sensorycznej, terapia EEG Biofedbeck , robotyka.
 7. Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe tj.: koło teatralne, koło taneczne, szkolny klub sportowy, muzykoterapia.
 8. Uczniowie objęci są opieką psychologa i pedagoga szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach uczestniczą w regularnej terapii psychologicznej.
 9. Nuka odbywa się w małolicznych (maksymalnie pięcioosobowych) klasach.

10.  WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZONE W SZKOLE SĄ BEZPŁATNE.

 

IV SPECYFIKA SZKOŁY:

 1. Proces  dydaktyczno-wychowawczy realizowany w szkole odbywa się w oparciu o katolickie wartości i ma na celu stworzenie optymalnych warunków do integralnego rozwoju ucznia w zakresie formacji fizycznej, społecznej, kulturowej, moralnej i duchowej.
 2. Prawidłowy przebieg edukacji na wysokim poziomie gwarantuje wykwalifikowana kadra nauczycieli posiadających kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 3. Uzupełnieniem przebiegu procesu nauczania jest udział uczniów w projektach edukacyjnych i konkursach międzyszkolnych.
 4. Każdy z uczniów może bezpłatnie korzystać ze wsparcia jakim jest codzienny, ciepły posiłek.
 5. 5.     Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie  może, odwiedzić szkołę w dogodnym dla siebie terminie i wziąć udział w wybranych przez siebie zajęciach. Taka wizyta umożliwia rzeczywiste poznanie „życia codziennego” naszej szkoły i znacznie ułatwia dokonanie właściwego wyboru. 
 6. 6.     Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.spsk.czt.pl/ 

 

 

 
Pobierz wzór opisu teczki kandydata do liceum (plik Word)

Pobierz wzór opisu teczki kandydata do liceum (plik pdf)

* szczegółowe informacje

kwestionariusz podania do szkoły